Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności a dotyczącym zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nr 02/GZSM/2016.

 

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Europejskiego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Zamawiający – Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka Partner Projektu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” została wybrana niżej wymieniona oferta w ramach zamówienia:

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez:

PROFIT M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.

00-110 Warszawa, Plac Defilad 1 lok.

W załączeniu informacja:

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania 02-GZSM-2016.pdf