Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw

 

W związku ze zmianą zapisów w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 zmianie ulegają zapisy w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego 01/KSI/2016.

Załacznik do pobrania:

Załącznik nr 6 do zapytania nr 01-KSI-2016 zmiana.pdf

Załącznik nr 6 do zapytania nr 01-KSI-2016 zmiana.docx