Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności a dotyczącym świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, postępowanie nr 02/KSI/2016.

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Europejskiego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Zamawiający – Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenia usług szkoleniowychdla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” została wybrana niżej wymieniona oferta w ramach zamówienia:

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez:

Węgrowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki

07-100 Węgrów, ul. K. Szamoty 33

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania 02-KSI-2016.pdf