Krajowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności a dotyczącym świadczenia usług hotelarskich i cateringowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nr 01/KSI/2016.

 

 

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Europejskiego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Zamawiający – Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług hotelarskich i cateringowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” została wybrana niżej wymieniona oferta w ramach zamówienia:

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez:

JUVENTUS Biuro Turystyki i Podróży Grażyna Nikodemska

07-410 Ostrołęka, ul. Bartosza Głowackiego 24

Załącznik do informacji:

Informacja o wyborze oferty - 01-KSI-2016.pdf